Bilgilendirme
Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasi kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılğında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kiþileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi,h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri,j) (Ek:RG-09/10/2007-26668) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren her türlü aracı,ifade eder.


Ön Bilgiler

Madde 5 —
(Değişik birinci cümle:RG-09/10/2007-26668) Tüketici, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, aşağıdaki bilgilerin tamamının yer aldığı bilgilendirme formunun verilmesi suretiyle, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim vasıtasına uygun bir şekilde bilgilendirilir.a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.(Ek:RG-09/10/2007-26668) Sözlü iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca satıcı veya saılayıcının, kimliğini ve görüşmenin ticari amacını her görüşmenin başında tüketiciye açık bir biçimde bildirmesi zorunludur.


Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

MADDE 6 – (Değişik:RG-09/10/2007-26668)Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgilendirme formunun, sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözlemelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce yazılı olarak, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ise tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla bilgilendirme formunu tüketiciye ulaştırmak zorundadır.

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

Madde 7 — (Değişik:RG-09/10/2007-26668) Mesafeli sözleşmenin, tüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekli veri taşıyıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur.Sözleşmede;a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,ı) Peşinat tutarı,j) Ödeme planı,k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,yer alır.

Cayma Hakkı

Madde 8 — Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaıtırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.(Değişik:RG-09/10/2007-26668) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldııı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

Madde 9 — Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür.(Değişik:RG-09/10/2007-26668) Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce 5 inci maddede yer alan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan sözleşmeyi tüketiciye vermek ve 6ncı maddede belirtilen yükümlülükler dahilinde ön bilgilerin teyidine ilişkin onayı almak zorundadır. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme

Madde 10 — Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GÜVENLİK, GİZLİLİK, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanımı, İnternet Sitesi'nde bilgilerin korunması, gizliliği, iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veriler, ALICI’ya ait Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası gibi kimlik bilgileri ile e-posta adresi, iletişim bilgisi, adres bilgisi, mali bilgiler vb. bilgilerdir.
  • İnternet sitesine üye işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, ürün siparişi verilmesinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin sunulması, satış işlemlerinin takip edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi bu kapsamda fatura oluşturulması, onayınızın bulunması halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, sistemsel sorunların çözülebilmesi, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesi, ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süreli veya süresiz olarak kayda alınabilir, saklanabilir, gerektiğinde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlara, Mercilere veya Mahkemelere iletilebilir. (detaylı bilgiyi https://www.lescon.com.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metnin de bulabilirsiniz.)
  • ALICI, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaret Mevzuatına uygun biçimde yukarıda belirtilen hususlar kapsamında işlenmesi, muhafazasına, kullanılmasına, paylaşılmasına ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin verdiği kabul ve beyan eder.
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Maddesinde,  ALICI, SATICIYA başvurarak; Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin gerekli bilgiyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile silinmesi veya yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zararın ortaya çıkması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  Bu hususlarda ALICI tarafından yapılan başvurular SATICI tarafından incelenerek yasal süresi içerisinde dönüş yapılacaktır.
  • ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Lescon Spor Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail vb. elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.
  • ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Bu halde SATICI tarafından alıcıya yapılan bildirimlere son verilir.
  • Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetine son verilmesi ilişkin ALICI tarafından yapılan açık bildirim üzerine SATICININ kanuni yükümlülüklerini yerine getirilmesi için hukuken gerekli olan bilgiler hariç olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti yasal azami süre içerisinde durdurulur. Bu bilgiler ALICININ talebi üzerine veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
  • ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  • İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Lescon Spor Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine aittir.
  • İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

Kapsam Dışı Sözleşmeler

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümleri;a) Banka, sigorta ile ilgili,b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,d) Açık arttırma yolu ile akdedilen,e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.